Avís legal i política de privacitat

Informació legal i LSSIYCE

Fesomia és una marca comercial d'Enraona Internet SL.

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d'ara endavant LSSIICE), Enraona Internet SL, amb CIF B555062232 i domicili social al Carrer del Comte de Sicart, 16 2n. 43480 Vila-seca i adreça electrònica hola@fesomia.cat, manifesta que són de la seva propietat:

 • El lloc web www.fesomia.cat

Els perfils en aquestes xarxes:

 • X: https://twitter.com/fesomia
 • Mastodon: https://mastodon.social/@fesomia
 • WordPress: https://profiles.wordpress.org/fesomia/
 • Telegram: https://telegram.me/fesomia
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fesomia

Que Enraona Internet SL està inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, al tom 2537, llibre 0, foli 157, secció 8 i full T41164.

Enraona Internet SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació que aparegui a les seves pàgines i llocs web o presència en línia a les diverses xarxes socials. Amb els límits establerts a la llei, Enraona Internet SL no assumeix cap responsabilitat per la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves publicacions a Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet i xarxes socials d'Enraona Internet SL estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, perquè es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet i perfils de xarxes socials d'Enraona Internet SL poden contenir enllaços (links) a pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva d'Enraona Internet SL o els seus llicenciats. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d'Enraona Internet SL.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés a aquest lloc web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

Protecció de dades personals

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza a què les dades personals facilitades siguin tractades sota la responsabilitat d'Enraona Internet SL. En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercir els drets previstos:

 • D’accés: l'interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació al respecte del tractaments realitzats.
 • Rectificació: està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades.  L'interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.
 • Supressió:  l’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals («dret a l'oblit»), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, l'interessat s'oposa al tractament, les dades s'han tractat il·lícitament, s'han de suprimir per complir una obligació legal o  s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.
 • Limitació del tractament: és un dret de la persona interessada consistent en marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur.  La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar.
 • Oposició: l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basa en alguns supòsits concrets  i s’invoqui un motiu relacionat amb la seva situació personal.
 • Portabilitat de les dades: l’interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, si es basa en el consentiment o en un contracte o quan el tractament es fa per mitjans automatitzats.
 • A no ser objecte de decisions individuals automatitzades: l’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils que produeixi efectes jurídics en ell o l’afecti negativament.

Aquestes peticions caldrà dirigir-les per correu postal a:

Enraona Internet SL
Carrer de del Comte de Sicart, 16 2n,
43480 Vila-seca

o a l'adreça de correu hola@fesomia.cat

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o posar-se en contacte o a l'adreça de correu hola@fesomia.cat

Propietat industrial i intel·lectual

Aquest lloc web és propietat d'Enraona Internet SL. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquest lloc web, les seves pàgines, la seva presència a xarxes socials, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els enllaços («hipervincles») establerts des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme dependent, són propietat exclusiva d'aquesta llevat que expressament s'estableixi uns altra cosa.

Totes les denominacions, dissenys o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquest lloc web, són marques comercials degudament registrades per Enraona Internet SL. per les seves subsidiàries o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut del mateix per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’ordenament jurídic espanyol o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques comercials de tercers es destaquen convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat d'Enraona Internet SL l'ús que l’usuari pugui portar a terme referent a aquest respecte, essent l’única responsabilitat sobre la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web i xarxes socials. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o eliminar la informació, contingut o advertències d'aquest lloc web sense l’autorització prèvia per escrit d'Enraona Internet SL.

Enraona Internet SL no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L’usuari és el propietari del mitjà en el qual es grava el programari. Enraona Internet SL posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent-hi el programari. Si l’usuari transfereix programari d’aquest lloc web al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu idioma o un altre codi o idioma.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els jutjats i tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d'aquestes. L'usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal i sempre que aquesta submissió sigui possible, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la llei d'enjudiciament civil vigent, pogués correspondre-li.

 

 

Confidencialitat del correu electrònic

Si rebeu missatges de correu electrònic de Fesomia, heu de saber que aquests van adreçats exclusivament als seus destinataris i que poden contenir informació confidencial sotmesa al secret professional. Si en rebeu algun i no sou el destinatari final, us demanem que ens disculpeu, que ens ho comuniqueu i que el destruïu immediatament.