Privacy Policy

Objecte de la política de privacitat

Fesomia és la marca comercial d'Enraona Internet SL, amb CIF B55506232, inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, al tom 2537, llibre 0, foli 157, secció 8 i full T41164, inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, al tom 2537, llibre 0, foli 157, secció 8 i full T41164, amb domicili al carrer del Comte de Sicart, 16 2n. 43480 Vila-seca, la qual actua com titular, responsable, dinamitzadora i gestora de continguts d'aquest lloc web.

Fesomia informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, d'11 de juliol, posa en coneixement de tots els usuaris la següent informació:

  • D’acord amb el previst en la normativa vigent, Fesomia només recull les dades estrictament necessàries per a oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.
  • La política de protecció de dades, podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent a cada moment. És per això que Fesomia es reserva el dret a modificar aquest avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís que s’accedeixi als llocs web, així com a pràctiques del sector.
  • En els anteriors supòsits, Fesomia anunciarà en aquest web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

Confidencialitat

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial per al personal de Fesomia que gestioni aquesta informació.

Informació sobre la voluntarietat de deixar les dades i les seves conseqüències

Voluntarietat

S'informa als usuaris del lloc web que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes aquest lloc web tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

Conseqüència

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents llocs web relatius a la dinamització i gestió de continguts realitzats per Fesomia i/o pel titular del lloc web, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del que és titular Enraona Internet SL podent exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

Informació a l’usuari sobre els drets de rectificació, accés, oposició i cancel·lació de les seves dades.

Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 3/2018, i en particular els drets d'accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

  • A l'atenció del responsable de seguretat.
    Carrer del Comte de Sicart, 16 2n. 43480 Vila-seca (Tarragona).

Així mateix, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-lo per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a Fesomia a l’adreça esmentada anteriorment o a hola@fesomia.cat.

Informació sobre les dades que es conserven, durant quant temps i amb que finalitat.

Fesomia només sol·licita i tracta exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i correu electrònic. Aquesta informació és rebuda per Fesomia i no pot ser venuda, cedida o arrendada a altres empreses de cap tipus, excepte les necessàries per la prestació del servei sol·licitat per l’usuari i/o la gestió del web.

Fesomia és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per Fesomia amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels serveis de l’organització, així com la realització d’activitats diverses.

Amb quina finalitat

Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per a l’accés dels usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.

Si escau, es sol·licitarà als usuaris el seu consentiment perquè Fesomia pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

Compromís de l’usuari perquè les seves dades estiguin inscrits en un fitxer.

Al introduir les dades en alguna o algunes dels formularis de captació de dades implica l’acceptació d'aquestes condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en el web www.fesomia.cat.

Evitar la transmissió de dades a terceres empreses sense consentiment de l’usuari.

Així mateix, i tret que s’hagi informat a l'usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, en cap supòsit, excepte els casos emparats per la legislació vigent i les autoritzacions dels paràgrafs següents, cap tercer aliè a Fesomia tindrà accés, sense el consentiment exprés dels usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos Fesomia col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

Baixa de la llista de distribució d'informació.

Ocasionalment, Fesomia envia un correu electrònic confirmant la creació del compte nou creat pel client, notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixin en aquest web. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un correu a hola@fesomia.cat.

Responsabilitat dels usuaris per ús i contingut.

Tant l’accés als llocs web com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, qui seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús. Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i fins per als quals estan concebuts. Fesomia no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

Informació LSSI-CE

En compliment del deure informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem la empresa titular, dinamitzadora i gestora de continguts del web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és Enraona Internet SL amb domicili en el carrer del Comte de Sicart, 16 2n. 43480 Vila-seca (Tarragona), i amb la gestió del domini d'Internet www.fesomia.cat, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través del mail hola@fesomia.cat.